O nás

Zameriavame sa na poskytovanie právnych služieb a komplexného poradenstva pre všetky osoby (fyzické ako aj právnické), ktorým bola spôsobená akákoľvek škoda a chcú alebo potrebujú sa domôcť satisfakcie, finančného odškodnenia alebo náhrady za túto škodu.

Druhy škôd:

 • dopravné nehody
 • pracovné úrazy
 • nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti
 • škoda spôsobená porušením právnej alebo inej povinnosti (inou osobou)
 • škoda spôsobená orgánom verejnej moci
 • iná škoda

Druhy odškodnenia:

 • Bolestné
 • Trvalé následky
 • Ušlý zisk
 • Náklady spojené s liečením
 • Renta pre deti, príbuzných
 • Finančné náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby
 • Náklady spojené s pohrebom
 • iné

Naším klientom môže byť:

 • účastník dopravnej nehody, ktorý nehodu nezavinil (nehoda sa stala v posledných troch rokoch)
 • účastník dopravnej nehody – spolujazdec, pasažier, chodec, cyklista a pod.
 • osoba, ktorá následkom nehody trpela akúkoľvek škodu na zdraví alebo inú ujmu
 • poškodení pacienti
 • pozostalí, ktorým zomrel pri nehode, pracovnom úraze, lekárskom pochybení blízky človek
 • zamestnanci, ktorí utrpeli pracovný úraz
 • osoby, ktorým bola spôsobená škoda fyzickou osobou
 • osoby, ktorým bola spôsobená škoda právnickou osobou
 • osoby, ktorým bola spôsobená škoda pri výkone verejnej moci (nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, nesprávnym úradným postupom)

Služby

 • Poradenstvo a zastupovanie klienta pri uplatnení a získavaní nárokov (peňažného zadosťučinenia) zo škodových udalostí ako sú dopravné nehody
 • Poradenstvo a zastupovanie klienta pri uplatnení a získavaní nárokov (peňažného zadosťučinenia) pri pracovných úrazoch
 • Poradenstvo a zastupovanie klienta pri uplatnení a získavaní nárokov (peňažného zadosťučinenia alebo nemajetkovej ujmy) pri nesprávnom postupe poskytnutia zdravotnej starostlivosti zdravotníckym zariadením alebo súkromným lekárom
 • Poradenstvo a zastupovanie klienta pri uplatnení a získavaní nárokov zo škody na zdraví, bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, jednorazového odškodného, úrazovej renty, pozostalostnej renty, náhrady nákladov spojených s liečením a ostatných nárokov
 • Zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi
 • Zastupovanie v súdnom konaní
 • Zastupovanie pred orgánmi verejnej správy

Odmena

Za právne služby súvisiace s finančným odškodnením neplatia klienti žiadne poplatky vopred. Odmena sa dohaduje s každým klientom individuálne a závisí od celkového stavu veci a náročnosti prípadu. Klient neplatí nič vopred alebo počas trvania celého konania.

Výška odmeny závisí zvyčajne od výšky požadovanej alebo získanej finančnej náhrady a uhrádza sa až po ukončení veci, a to buď z priznaného alebo uhradeného odškodnenia. V prípade, že k vymoženiu finančného odškodného nedôjde, klient nehradí žiadne poplatky ani náklady, ktoré v súvislosti s riešením prípadu vznikli.

Konzultácia veci a poskytovanie právnych rád pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení sú ZDARMA

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Je možné dohodnúť si osobné stretnutie aj na inom mieste, prípadne v inom meste, ako je sídlo kancelárie.

Prosím čakajte...
Advokátska kancelária
Mgr. Miroslav Tokarčík
Dolné Bašty 2
917 01 Trnava
+421 907 648 519

Advokátska kancelária Mgr. Miroslav Tokarčík: aktokarcik.sk

Webstránku vytvorilo SmartEdge

Zaplatenie škody - Advokátska kancelária Tokarčík